Vítáme vás webových stránkách společnosti INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Kontaktní údaje:                             

INGAT,  inženýrské činnosti s.r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Telefon: +420 596 633 836
Fax:       +420 596 596 689
www.ingat.cz


Další kontaktní a identifikační údaje

Stavební dozor


  
Jedná se zejména o tyto činnosti:
 • seznámení se s podklady , podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení;
 • předání staveniště (pracoviště) dodavatelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního deníku);
 • protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby dodavateli;
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací;
 • kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
 • péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby;
 • kontrola čerpání nákladů;
 • projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní změny a doplňky předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;
 • o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora;
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích dokladů, splátkových listů a faktur, jejich soulad s uzavřenými smlouvami o dílo (nabídkovým rozpočtem) a jejich předkládání k likvidaci investorovi;
 • kontrola těchto částí dodávek , které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupné;
 • v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům na jejich navazující činnosti;
 • spolupráce s projektantem provádějícím autorský dozor, zejména pokud jde o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;
 • provádění nebo navrhování spolupráce s projektantem a s dodavateli, opatření na odstranění závad zjištěných v dokumentaci;
 • sledování , zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.);
 • sledování řádného vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách;
 • uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu užívání dokončené stavby;
 • hlášení archeologických nálezů;
 • spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo a upozornění dodavatelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí;
 • kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
 • v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části a účast na jednání o odevzdání a převzetí;
 • zabezpečení kolaudačního souhlasu;
 • spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení;
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech;
 • kontrola vyklizení staveniště dodavateli;
 • zabezpečení činnosti odpovědného geodeta projektanta, vyhl. č.200/1994 Sb..